Privacy verklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als jouw hulpverlener een dossier aanleg. Jouw dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over je behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor het hulpverleningstrajecten noodzakelijk zijn.

Ik doe mijn best om jouw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig om ga met jouw persoonlijke gegevens
  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

Als jouw hulpverlener heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ook heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 

De gegevens uit jouw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om op jouw verzoek en na expliciete toestemming andere hulpverleners te informeren, bijvoorbeeld als het traject bij Praktijk Luisterend Leven is afgerond.
  • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een paar gegevens uit jouw dossier worden gebruikt door voor de financiële administratie.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om je schriftelijke toestemming vragen.

Praktijk Luisterend Leven bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Privacy op de factuur

Op de nota die je ontvangt staan de volgende gegevens:

  • je naam, adres en woonplaats
  • de datum van de behandeling
  • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld PresentChild® intake
  • de kosten van het consult

Ondertekening

Er vanuit gaande dat je kennis heeft genomen en akkoord bent met deze privacyverklaring, zal daarvoor getekend worden bij het luistergesprek. Deze verklaring is onderdeel van het intakeformulier