Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Praktijk Luisterend Leven is opgericht door Jil Tanasale (hierna te noemen ‘hulpverlener’), gevestigd te Eelde, bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer: 82637016. Praktijk Luisterend Leven richt zich op het coachen en begeleiden van volwassenen.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van of met Praktijk Luisterend Leven en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

3. Uitvoering van de overeenkomst: de coachsessies

 • De hulpverlener zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een hulpverlener verwacht mag worden.
 • Een traject start altijd met een kennismakingsgesprek
 • De duur van een sessie is afhankelijk van het type consult
 • Het traject wordt beëindigd in overleg met de cliënt

4. Tarieven

 • De tarieven staan vermeld op de website (www.praktijkluisterendleven.nl)
 • Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW
 • Eventuele tariefwijzigingen worden met ingang van het nieuwe jaar gehanteerd en in december vooraf aangekondigd.
 • Kort overleg, telefonisch of per mail is bij de begeleiding inbegrepen.
 • Tijdsbesteding vanaf 15 minuten wordt geregistreerd en in rekening gebracht. Praktijk Luisterend Leven houdt een urenregistratie bij waarin alle werkzaamheden worden gespecificeerd. Deze registratie wordt desgewenst bij de factuur overlegd.

5. Betalingsvoorwaarden

 • Bij afspraken op een andere locatie dan Westerstukken 15 te Eelde wordt € 0,28 per kilometer gerekend.
 • Na de sessie wordt de factuur verstuurd met een betalingstermijn van 14 dagen.
 • Wanneer niet binnen de betalingstermijn is betaald, wordt een betalingsherinnering gestuurd. Bij uitblijven van de betaling is Praktijk Luisterend Leven gerechtigd verdere begeleiding op te schorten, totdat de factuur is betaald.
 • Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven datum niet is bijgeschreven op de rekening van Praktijk Luisterend Leven, is Praktijk Luisterend Leven genoodzaakt de vordering uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn conform de wet, volledig voor rekening van de cliënt.

6. Afspraak afzeggen of verplaatsen

 • Indien bij verhindering afzegging van de afspraak tenminste 24 uur vooraf plaatsvindt wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.
 • Bij afzegging binnen 24 uur, wordt de gereserveerde tijd gefactureerd.
 • Tijdig verzetten van een afspraak is altijd mogelijk, dit kan per e-mail of telefonisch

7. Vertrouwelijkheid

 • Praktijk Luisterend Leven is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de sessies.
 • Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd.

8. Aansprakelijkheid

 • De begeleiding van Praktijk Luisterend Leven is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen.
 • Praktijk Luisterend Leven is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Praktijk Luisterend Leven, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Praktijk Luisterend Leven.

9. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 • De hulpverlener is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
 • De hulpverlener is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn, dat de nakoming van de overeenkomst in redelijkheid onmogelijk is.
 • Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van de hulpverlener op de cliënt onmiddellijk opeisbaar.

10. Toepasselijk recht en geschillen

 • Bij een klacht wordt de cliënt verzocht om binnen 14 dagen na de situatie schriftelijk of per e-mail contact op te nemen met Praktijk Luisterend Leven, zodat er een oplossing
  kan worden gevonden voor de situatie.
 • Op alle rechtsbetrekkingen is alleen het Nederlands recht van toepassing.
 • Partijen doen pas een beroep op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg en middels mediation te beslechten.

11. Vindwijze en wijziging voorwaarden

 • De voorwaarden zijn geplaatst op www.praktijkluisterendleven.nl
 • Van toepassing zijn de algemene voorwaarden zoals die golden ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de hulpverlener.